Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
tel./fax.: (43) 842-44-90
e-mail: gops_konopnica@post.pl

NIP: 832-17-96-136
REGON: 005274788

GOPS Konopnica ESP-08

02‑04‑2015 15:00:11
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY
UDOSTĘPNIA ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ I INFORMUJE:

POCZĄWSZY OD 1 MAJA 2008 ROKU ODBIORCY USŁUG CERTYFIKACYJNYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA PODAŃ I WNIOSKÓW
ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM:


KONTAKT:
 1. (pokój nr 11 wejście przez pokój nr 12)
  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Irena Białecka
  telefon: (43) 842 44 91, 842 44 98, 842 44 19 wew. 111, e-mail: gops_konopnica@post.pl

 2. (pokój nr 12)
  Księgowa GOPS - Jolanta Goral
  telefon: (43) 842 44 91, 842 44 98, 842 44 19 wew. 112, lub tel/fax (43) 842 44 90

  Świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy, internat),
  • "Becikowe",
  • świadczenia pielęgnacyjne,
  • zasiłki pielęgnacyjne
   • Fundusz alimentacyjny
   • Księgowość

 3. (pok. nr 13)
  Pracownik socjalny - Irena Białecka
  Specjalista pracy socjalnej - Alicja Parzybut
  Pracownik socjalny - Anna Graczyk
  telefon: (43) 842 44 91, 842 44 98, 842 44 19 wew. 113, lub tel/fax (43) 842 44 90

  Pomoc społeczna
  • świadczenia pieniężne,
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłki celowe i specjalne celowe,
  • świadczenia niepieniężne,
  • praca socjalna,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
  • pomoc rzeczowa,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • posiłek,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia,
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

[pusty]

28‑03‑2012 10:42:15
Konopnica, dnia 26 marca 2012 roku

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)
kod CPV 80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego)
kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)
kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
kod CPV 80533100-0 (usługi szkolenia komputerowego)

Uczestnikami Projektu będzie 6 osób (5 kobiet/1 mężczyzn), w tym 1 osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Podstawa prawna trybu zamówienia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 1. Zamawiający:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
  98-313 Konopnica
  ul. Rynek 15

 2. Przedmiot zamówienia:

  1. miejsce realizacji: Konopnica lub Wieluń - pod warunkiem zagwarantowania zwrotu kosztu dojazdu uczestników na zajęcia, na podstawie biletów publicznych środków transportu
  2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
   • przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
   • realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i kursów przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
   • koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
   • bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
   • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i kurów, ściśle wg wytycznych Zamawiającego
   • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów i kursów (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)
   • zapewnienie wyżywienia w formie obiadów i przerw kawowych dla 6 uczestników warsztatów i kursów w każdym dniu szkoleniowym
   • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 6 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów i kursów
   • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów i kursów na terenie Gminy Konopnica lub w Wieluniu
   • wydanie uczestnikom projektu świadectw/zaświadczeń i certyfikatów ukończenia udziału w warsztatach i kursach
  3. Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

   1. 30 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 6 Uczestników Projektu (maj 2012 r.)
    Program: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych

   2. 30 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, średnio po 5 godzin dla 6 Uczestników projektu (kwiecień, maj, listopad 2012 r.)
    Program: wsparcie na rzecz rozwiązywania indywidualnych problemów Uczestników projektu oraz podnoszenia kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych

   3. 30 godzin dydaktycznych kursu komputerowego prowadzonego przez informatyka dla 6 Uczestników projektu (listopad 2012 r.)
    Program: MS Word, e-mail, portale społecznościowe, e-konto, Internet jako "biuro pośrednictwa pracy"

   4. 30 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego dla 6 Uczestników Projektu (czerwiec 2012 r.)
    Program: diagnoza własnego potencjału zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsiębiorczości

   5. 30 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego, średnio po 5 godzin dla 6 Uczestników projektu (kwiecień, czerwiec, listopad 2012 r.)
    Program: indywidualne wspieranie aktywności zawodowej Uczestników projektu

   6. 160 godzin dydaktycznych kursu "Techniki wykończenia wnętrz" dla 1 Uczestnika projektu (lipiec, sierpień, wrzesień 2012 r.)

   7. 90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej w zakresie dysfunkcji rodzin w obszarze współuzależnień, problematyki przemocy oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych dla 4 Uczestników projektu (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r.)

   8. 90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej w zakresie wzmacniania funkcjonowania rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci dla 1 Uczestnika projektu (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r.)

 3. Termin realizacji zamówienia:

  • zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia 2012 r. do miesiąca listopada 2012 r. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
  • zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:30
  • zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

  1. zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
  2. z minimum 3 letnim, poświadczonym referencjami, doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo - doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów Poddziałania 7.1.1 POKL
  3. nie podlegającą wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie
  4. zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego
  5. posiadającą potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkoleń:
   • rzutnik multimedialny - szt. 1
   • mobilna pracownia komputerowa - minimum szt. 10
 5. Sposób przygotowania oferty

  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta na szkolenia w ramach projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

  Załączniki do oferty:
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;
  3. Opis sposobu realizacji zamówienia;
  4. Wykaz usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1 POKL o charakterze i złożoności porównywanej z zakresem przedmiotu zamówienia;
  5. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia;
  6. Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówienie;
  Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 4 kwietnia 2012 roku, do godziny 9:00 pod adresem:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
  98-313 Konopnica
  ul. Rynek 15
  Tel. 043 84 24 490
  e-mail: gops_konopnica@post.pl

 6. Kryterium i sposób oceny oferty:

  1. cena - 40 %

   Najwyższą liczbę punktów - 40 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
   Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium
   W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

  2. doświadczenie firmy w realizacji programów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1 POKL - 20 %

   Doświadczenie w przeprowadzeniu programów szkoleniowo-doradczych dla osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie w projektów z Poddziałania 7.1.1. Za każdy zrealizowany program szkoleniowo-doradczy dla min. 6 osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt., przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

  3. Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 40 %

   Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:
   1. zabezpieczenie logistyczne, techniczne i merytoryczne projektu;
   2. nadzór nad prawidłowością realizacji projektu wraz z sposobem oceny stopnia zaawansowania usługi oraz informowania Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach związanych z jej realizacją oraz sposobu rozwiązywania problemów podczas realizacji projektu;
   3. kadra trenerska;
   4. nadzoru nad dokumentacją usługi oraz sposobu dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów oraz sposób dopełniania obowiązku promocji i informacji projektów EFS;
   5. sposób organizacji współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, który w szczególności powinien zawierać opis: częstotliwości spotkań, szybkości reakcji na zadane przez Zamawiającego pytania w związku z realizacją usługi , trybu bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym;
  Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do e) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący:

  0 pkt. Opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu
  2 pkt. Opis ogólny, ale poruszający kluczowe zagadnienia dla danego tematu
  4 pkt. Opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie ale niespójny
  8 pkt. Opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu, w sposób tworzący logiczny ciąg sekwencji opisu


  Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:

  Nr kryterium: Wzór:
  2 Wartość merytoryczna oferty (W)
  Liczba punktów = (W/Wmax) x 40

  gdzie:
  - W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym kryterium
  - Wmax - maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do uzyskania za podkryteria określone w pkt. 4. Lit. a) do lit. e) w tym kryterium
  - 40 - maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 40 punktów


  Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.
  Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

 7. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

  Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy:
 • Aneta Łudczak - Kierownik GOPS w Konopnicy

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

 • Aneta Łudczak - Kierownik GOPS w Konopnicy
Zatwierdzono dnia 26 marca 2012 r.

Aneta Łudczak
Kierownik GOPS w Konopnicy


Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 3 - Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówieni

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Mar 23 14:15:49 CET 2012
Załacznik nr 1
23‑03‑2012 14:15:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Mar 23 14:15:32 CET 2012
Załącznik nr 2
23‑03‑2012 14:15:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Mar 23 14:15:15 CET 2012
Załacznik nr 3
23‑03‑2012 14:15:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Mar 23 14:15:00 CET 2012
Załacznik nr 4
23‑03‑2012 14:15:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór na stanowisko pracy

07‑09‑2011 15:47:01
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy ogłasza ponowny nabór na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY (1/2 etatu)
 1. Wymagania niezbędne:
  1. osoba ubiegająca się o wyżej wymienione stanowisko jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa umyślne,
  4. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie jej na wyżej wymienionym stanowisku,
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka zawodowa w księgowości,
   2. średnie kierunkowe, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka zawodowa w księgowości, lub inne wymienione zgodnie z przepisami określonymi w odrębnych przepisach (ustawa o finansach publicznych ).
  6. posiada umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości jednostek finansów publicznych, bankowych i innych niezbędnych do wykonywania zadań.
  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość obsługi komputera (w szczególności Pakiet Office - Microsoft Word, Excel, Internet),
  2. znajomość obsługi programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zadań,
  3. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
  4. wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń, podatków i innych niezbędnych do wykonywania zadań,
  5. wiedza specjalistyczna z zakresu prawa związana z zakresem wykonywanych zadań,
  6. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
  7. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
  8. umiejętność rozliczania projektów współfinansowanych z EFS,
  9. znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną i innych prowadzonych przez jednostkę,
  10. gotowość do stałego samokształcenia, dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  3. prowadzenie spraw kadrowo- płacowych pracowników,
  4. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz,
  5. obsługa programu Płatnik,
  6. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej, w szczególności z ZUS, Urzędem Skarbowym,
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych realizowanych przez jednostkę,
  8. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej dotyczącej projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  9. opracowywanie planów finansowych, budżetu oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
  10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących spraw finansowych,
  11. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy i przekazywanie jej do archiwum,
  12. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 4. Informacje dodatkowe:
  1. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
  4. kserokopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
  6. kwestionariusz osobowy,
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa karnoskarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)".

Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY" należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy w godzinach pracy (od 7:45 do 15:30) lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
w terminie do dnia 30 września 2011r.


Aplikacje, które wpłyną po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną, ani poza ogłoszeniem. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie bądź telefonicznie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.konopnica.finn.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Wąsowska-Łuszczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

08‑08‑2011 09:15:06
Konopnica, dnia 05.08.2011 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY nie wyłoniono żadnego kandydata ze względu na brak ofert.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Ewa Wąsowska-Łuszczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko pracy

19‑07‑2011 10:31:33
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy,
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY (1/2 etatu od 10.08.2011 r.)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. osoba ubiegająca się o wyżej wymienione stanowisko jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa umyślne,
  4. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie jej na wyżej wymienionym stanowisku,
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka zawodowa w księgowości,
   2. średnie kierunkowe, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka zawodowa w księgowości, lub inne wymienione zgodnie z przepisami określonymi w odrębnych przepisach (ustawa o finansach publicznych).
  6. posiada umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości jednostek finansów publicznych, bankowych i innych niezbędnych do wykonywania zadań.
   Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła znajomość obsługi komputera (w szczególności Pakiet Office-Microsoft Word, Excel, Internet),
  2. znajomość obsługi programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zadań,
  3. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
  4. wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń, podatków i innych niezbędnych do wykonywania zadań,
  5. wiedza specjalistyczna z zakresu prawa związana z zakresem wykonywanych zadań,
  6. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
  7. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
  8. umiejętność rozliczania projektów współfinansowanych z EFS,
  9. znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną i innych prowadzonych przez jednostkę,
  10. gotowość do stałego samokształcenia, dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  3. prowadzenie spraw kadrowo- płacowych pracowników,
  4. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz,
  5. obsługa programu Płatnik,
  6. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej, w szczególności z ZUS, Urzędem Skarbowym,
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych realizowanych przez jednostkę,
  8. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej dotyczącej projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  9. opracowywanie planów finansowych, budżetu oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
  10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących spraw finansowych,
  11. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy i przekazywanie jej do archiwum,
  12. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 4. Informacje dodatkowe:
  1. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
  4. kserokopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
  6. kwestionariusz osobowy,
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa karnoskarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)".

Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY" należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy w godzinach pracy (od 7:45 do 15:30) lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
w terminie do dnia 02 sierpnia 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną, ani poza ogłoszeniem.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie bądź telefonicznie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.konopnica.finn.pl

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Wąsowska-Łuszczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

19‑07‑2011 10:19:46
Konopnica, dnia 18.07.2011 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY nie wyłoniono żadnego kandydata ze względu na brak ofert.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Ewa Wąsowska-Łuszczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2007 13:51:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jerzy Wiśniewski
email: jwisniewski@finn.pl tel.:+48 (42) 6849891 fax: +48 (42) 6849892
, w dniu:  11‑05‑2007 13:51:46
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2007 13:51:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie