Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze oferty

06‑05‑2015 13:58:37

PROJEKT "NASZA SZANSA"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konopnica , dnia 30.04.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna trybu zamówienia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 późn. zmianami).

DOTYCZY:

Projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy na podstawie umowy ramowej o dofinansowanie w/w projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 10 uczestników projektu "Nasza szansa" realizowanego w 2015 roku.

Spośród złożonych ośmiu ofert na realizację szkolenia dwie okazały się niekompletne - nie spełniały wszystkich wytycznych określonych w pkt IV. Zapytania ofertowego ("Istotne warunki zamówienia"). Spośród czterech pozostałych za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy CENTRUM STEPP - Szkolenia, terapia, edukacja, pomoc psychologiczna, Marta Borysiak, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13/21 lok. 203.

Punktacja otrzymanych ofert prezentowała się następująco (od najwyżej punktowanej):

lp

Nazwa i adres oferenta

ocena punktowa
1

CENTRUM STEPP - Szkolenia, terapia, edukacja, pomoc psychologiczna, Marta Borysiak, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13/21 lok. 203

209

2

ILLUSTRO, Szkolenia Doraddztrwo Grzegorz Rippel

203

3

CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE STANISŁAW PODLASKI, ul. B. Prusa 11/4, 67-300 Szprotawa

170

4

STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, UL. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski

160

5

PRZEDSIĘBIORSTWO Szkoleniowo - usługowo -handlowe UNIVERSUM Kazimierz Rosiak, 98-220 Zduńska Wola, ul. Słowackiego 7

148

6

CENTRUM EDUKACYJNE ONMIBUS, ul Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński

odrzucona

7

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁODZI, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź

odrzucona

8

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZ. OBCYCH PRO EUROPA, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 11/11a lok. 17

odrzucona


Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie oraz odpowiedzi.


Wójt Gminy
/-/Grzegorz Turalczyk


REALIZATOR PROJEKTU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy, Biuro Projektu: 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

tel./fax 043 842 44 90 , e-mail: gops_konopnica@post.pl

NIP 832 179 61 36 , REGON 005274788 - Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

03‑04‑2015 15:32:55


PROJEKT "NASZA SZANSA"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu "Nasza szansa"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych:

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)
kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)


Uczestnikami Projektu będzie 10 osób (8 kobiet/2 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami).

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
98-313 Konopnica
ul. Rynek 15
II. Przedmiot zamówienia:
1. miejsce realizacji: Gmina Konopnica
2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
 • przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych;
 • realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i poradnictwa indywidualnego przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie;
 • koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami;
 • bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i poradnictwa indywidualnego, ściśle wg wytycznych Zamawiającego;
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów i poradnictwa indywidualnego (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego);
 • zapewnienie wyżywienia w formie cateringu dla 10 uczestników warsztatów i poradnictwa indywidualnego w każdym dniu szkoleniowym;
 • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 10 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów i poradnictwa indywidualnego;
 • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów i poradnictwa indywidualnego na terenie Gminy Konopnica;
 • wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia udziału w warsztatach i poradnictwie indywidualnym.
3. Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:
1/ 18 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 10 Uczestników projektu. Program: wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, walka ze stresem, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Termin realizacji: kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.
2/ 12 godzin dydaktycznych warsztatów doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego dla 10 Uczestników projektu. Program: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, skuteczna autoprezentacja. Termin realizacji: kwiecień / maj 2015 r.
3/ 20 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 10 Uczestników projektu. Program: indywidualne wsparcie na rzecz aktywizacji zawodowej uczestników, diagnoza potrzeb Uczestników w kontekście wyboru kursów zawodowych. Termin: kwiecień/maj 2015 r.

III. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od kwietnia 2015r. do czerwca 2015 r., zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.
Zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem.

IV. Inne istotne warunki zamówienia:


Zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową:
 • posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP;
 • posiadającą wpis do podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia w zakresie agencji poradnictwa zawodowego;
 • z poświadczonymi referencjami doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowo-doradczych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego;
 • nie podlegającą wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie.

V. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta na szkolenia w ramach projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Załączniki do oferty:
1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;
3) Aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia w zakresie agencji poradnictwa zawodowego;
4) Opis sposobu realizacji zamówienia;
5) Wykaz usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) Oświadczenie o braku podstaw do ubiegania się o zamówienie.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 16 kwietnia 2015 roku, do godziny 10.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
98-313 Konopnica
ul. Rynek 15
e-mail: gops_konopnica@post.pl
Tel./fax. 0-43 842-44-90

VI. Kryterium i sposób oceny oferty:
1) cena - 60 %
Najwyższą liczbę punktów - 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium
W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt;
2) doświadczenie firmy w realizacji usług szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 30 %
Za każdą usługę szkoleniowo-doradczą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujący warsztaty kompetencji psychospołecznych, warsztaty doradztwa zawodowego i indywidualne poradnictwo zawodowe Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
3) Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 10 %

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem planowanego zabezpieczenia logistycznego, kadrowego, technicznego oraz merytorycznego projektu.
Wobec wskazanego powyżej kryterium zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący:
0 pkt brak opisu
3 pkt opis ogólny
5 pkt opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;
10 pkt opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;
W kryterium "Wartość merytoryczna oferty" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy:
Wójt Gminy: Grzegorz Turalczyk

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
Sekretarz Gminy: Anna Glapa

Zatwierdzono dnia 3 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk

Załączniki:
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Apr 03 15:20:30 CEST 2015
Załącznik 1 do zapytania
03‑04‑2015 15:20:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Apr 03 15:20:17 CEST 2015
Załącznik 2 do zapytania
03‑04‑2015 15:20:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Fri Apr 03 15:20:01 CEST 2015
Załącznik 3 do zapytania
03‑04‑2015 15:20:01

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie eNlrvFWW _024_412555
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

22‑08‑2014 13:28:51
Konopnica, 21.08.2014r.

Znak sprawy: GKO.A.271.5.2014
Do zainteresowanych

Wójt Gminy Konopnica informuje, iż w zapytaniu ofertowym na "WYPOSAŻENIE" KUCHNIA dla SP Konopnica, SP Szynkielów realizowanym w Projekcie "Przedszkolak to fajny gość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana oferta złożona przez:

Hurtownia "ROBIN"
ul. Łączna 39
41-303 Dąbrowa Górnicza
WÓJT GMINY
/-/ MARIOLA HERNAS


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie E31beF7P _024_412553
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

22‑08‑2014 13:23:53
Konopnica, 21.08.2014r.
Znak sprawy: GKO.A.271.3.2014

Do zainteresowanych


Wójt Gminy Konopnica informuje, iż w zapytaniu ofertowym na "WYPOSAŻENIE" SPRZĘT RTV I AGD dla SP Konopnica, SP Rychłocice, SP Szynkielów realizowanym w Projekcie "Przedszkolak to fajny gość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana oferta złożona przez:

Centrum Projekcji Multimedialnych s.c.
Sławecki i Woźniak
02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 76A

WÓJT GMINY
/-/ MARIOLA HERNAS

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

08‑08‑2014 12:31:10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Konopnica

Adres: ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica,

NIP: 832-19-61-055

Strona internetowa: www.konopnica.pl, www.konopnica.finn.pl

E-mail: urzad@konopnica.pl

Numer telefonu: 43 842 44 19

Numer faksu: 43 842 43 15

zaprasza do złożenia oferty na "WYPOSAŻENIE" WYPOCZYNKOWE

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu dotyczących zadania pn. "Wyposażenie" dla SP Konopnica, SP Rychłocice, SP Szynkielów realizowany w Projekcie "Przedszkolak to fajny gość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis:

SP Konopnica

1. Łóżeczko przedszkolne - 24 szt.

Łóżeczko o wym. 132 x 60 x 12,5 cm. ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja ma pozwalać układanie łóżeczek jedno na drugim.

2. Śpiwór - 24 szt.

Śpiworek składa się z warstwy zewnętrznej 100% bawełny, wypełnienie 100%, poliester, wymiary: 115x70cm+ 35x70cm zintegrowana półokrągła poduszeczkaŚpiworek przedszkolaka to niezbędne wyposażenie każdego przedszkolaka. Bajecznie kolorowy, miękki i przytulny, ułatwia maluchom adaptację w przedszkolu. Śpiworek posiada wygodną zintegrowaną poduszeczkę (wypełnioną antyalergicznym, atestowanym włóknem poliestrowym). Śpiworek wraz ze zintegrowaną poduszeczką można prać w pralce.

3. Poduszka - 24 szt.

Miękkie, kolorowe poduszki pokryte bawełnianą tkaniną o wym. 40 x 40 x 12 cm.

4. Szafa na pościel - 1 szt.

Szafa przystosowana do przechowywania ok. 30 kompletów pościeli, wym. 142,5 x 45 x 200,5 cm

5. Pufa - 24 szt.

Miękkie poduchy - zwierzątka z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30 cm.

6. Poducha sensoryczna- 8 szt.

Miękkie, wygodne poduchy - zwierzątka. Są wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasują się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości.

7. Kanapa - 6 szt.

Kanapa o wym. 48 x 80 x 49 cm, po rozłożeniu wym. 144 x 80 x 32,5 cm. Wygodna i stabilna kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV.

8. Materac -2 szt.

Kolorowy materac o wym. 150 x 150 x 15 cm, z naszytymi aplikacjami, służący zarówno do wypoczynku, jak i zabawy. Pokrycie bawełniane.

9. Poducha -24 szt.

Poduchy zwierzątka o wym. 70 x 80 cm.

10. Materac 3 częściowy - 4 szt.

Materac o wym. 197,5 x 114 x 5 cm, 3 częściowy z ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą tkaniną PCV która jest łatwa do utrzymania czystości.

11.Szafka metalowa - 12 szt.

Stabilna i funkcjonalna szafka do szatni z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze czerwonym przeznaczona dla 6 dzieci. Półeczka na czapki z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką znajdują się metalowe pręty na buty. Wym. szafki 135 x 42 x 130 cm.

12.Szafka metalowa gospodarcza - 4 szt.

Szafka o wymiarach 60 x 49 x 180 cm. Szafka BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania.

13.Regał metalowy - 4 szt.

Regał o wymiarach 85 x 40 x 170 cm, posiadający 4 półki. Perforacja słupków nośnych umożliwia dowolną regulację odstępów między półkami. Max. Obciążenie półki 40 kg.

14. Komplet zabawek - 4szt.

W skład kompletu wchodzą:

- Klocki wesołe miasteczko składające się z 88 elementów - wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego - 1 szt.

- Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami składający się z 126 elementów. Wykonane z drzewa brzozowego - 1 szt.

- Drewniane klocki w różnych kształtach. 100 elementów - 1 szt.

- Geometryczne kształty - kolorowe figury z tworzywa sztucznego, 250 elementów - 4 szt.

- Wywrotka - wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością, wys. 65 cm, dł. 40 cm - 3 szt.

- Wywrotka z akcesoriami - Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki), dł. 40 cm - 4 szt.

- Wywrotka - kolorowa wywrotka z kolorowego tworzywa sztucznego, dł. 45 cm - 3 szt.

- Mata miasto - Mata przedstawiająca schemat miasta, wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia, wym. 140 x 70 x 0,5 cm - 1 szt..

- Śpiąca lalka - Laleczka, która śpi kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół., dł. 35 cm - 4 szt.

- Zestaw narzędzi - Narzędzia z tworzywa sztucznego dla maluchów pasjonujących się majsterkowaniem, wym. 34 x 24,5 cm - 5 szt.

- Zestaw perkusyjny zawierający 6 instrumentów muzycznych - 2 szt.:

- tamburyn, śr. 20 cm

- plastikowe marakasy, dł. 12,3 cm

- jajka muzyczne, 2 szt., wym. 5,5 x 3,5 cm

- dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm, 1 para

- kastaniety drewniane, śr. 5,5 cm, 1 para

- kastaniety z rączką, dł. 21,8 cm, 1 para

- Bujak - 1 szt.

Huśtawka pozwalająca na zabawę 1, 2 lub 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Wym. 105 x 43 x 36 cm

- Szczęśliwy traf żabki - 1 szt.

Gra planszowa, która w swojej podstawowej postaci kształci koordynację wzrokowo-ruchową oraz doskonali celność rzutów. Kolorowa tarcza-plansza do gier i zabaw plenerowych. W narożnikach metalowe oczka, do trwałego zamocowania szpilkami na trawie. Łatwo zmywalna faktura. W komplecie 4 metalowe szpilki. Załączona do gry instrukcja podaje różne zastosowanie planszy zarówno w kształceniu językowym, jak i matematycznym. Wym. 150 x 150 cm

- Matematyczny twister - 1 szt.

Duża plansza do zabaw dla grupy zarówno w plenerze, jak i w sali. W komplecie 4 metalowe szpilki do zamocowania na trawie. Wykonana z łatwo zmywalnej tkaniny. Wym. 150 x 150 cm;

- Skakanka - 25 szt.

Sznurkowe skakanki, dł. 2 m

- Piłka 30 cm

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 30 cm;

- Miękka mała lalka o dł. 28 cm;

- Lalka płacząca- 1 szt.

Lalka, która płacze po wyciągnięciu smoczka, dł. 25 cm;

- Lalka mała z nocnikiem - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia. W komplecie nocnik, butelka i kubek, dł. 27 cm;

- Lalka siusiająca - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia, można ją sadzać na nocniku. W komplecie nocnik i butelka, dł. 30 cm;

- Lalka duża - 1 szt.

Duża, miękka lalka, dł. 55 cm;

- Lalka bobas - 1 szt.

Miękka lalka, która po naciśnięciu brzuszka wydaje odgłosy. Wypowiada słowa: mama, tata, płacze, dł. 41 cm;

- Kasia miss piękności - 1 szt.

Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm;

- Łóżeczko dla lalek - 1 szt.

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami, wym. 52,5 x 30 x 35 cm;

- Medyczny wózek - 3 szt.

Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego wraz z lekarskimi akcesoriami: mikroskopem, stetoskopem, basenem, lusterkiem czołowym, lusterkiem z rączką, młoteczkiem i otoskopem, wym. 42 x 14 x 45 cm;

- Duża kuchnia - 1 szt.

Kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego to wspaniałe miejsce dziewczęcych zabaw. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak podczas prawdziwego gotowania, a palniki mają podświetlenie. 2 baterie AA (R6) załączone w zestawie. Zawiera następujące akcesoria: patelnia, pokrywka, czajnik, łyżka, nóż, widelec, 3 talerze, 3 kubki, musztarda, keczup, mleko, sałata, wys. 72 cm;

- Mały samochód terenowy - 1 szt.

Terenowe opony umożliwiają pokonanie każdej drogi. Wym. 60 x 30 x 36 cm;

- Pojemnik "Pirat" mały - 3 szt.

Pojemnik o wym. 46 x 38,5 x 33,9 cm;

- Kasa sklepowa ze skanerem - 1 szt.

Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zawiera: 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy, sałatę, ketchup, sok owocowy, monety, banknoty, kartę płatniczą, wym. 35 x 17,5 x 15 cm;

- Piłka do skakania - śr 45 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 45 cm;

- Piłka do skakania - śr 55 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 55 cm;

- Ringo sensoryczne - 15 szt.

Ringo o śr. 17 cm dzięki dodatkowym kolcom oddziałuje na receptory, świetnie nadaje się do masażu. Wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie;

- Koło latające - 15 szt.

Koło wykonane z tworzywa sztucznego o śr. 28,5 cm;

- Tunel stonoga - 1 szt.

opakowanie kartonowe o śr. 50 cm i dł. 185 cm;

- Woreczki - kolory - 3 szt.

Kolorowe woreczki o wym. 10 cm;

- Miś Karolek - 5 szt.

Miś o wys. 30 cm;

- Duży zestaw obiadowy - 3 zestawy

Kolorowy zestaw obiadowy składający się z: 4 widelców, 4 noży, 4 łyżek, 4 kubków, 4 głębokich talerzyków, 4 płaskich talerzyków i rondelka;

- Straż pożarna - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. obracający się bęben, dł. 38 cm;

- Betoniarka - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, drabina o dł. 75 cm, dł. 38 cm;

- Koparka - 3 szt.

Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego o wym. 33 x 17 cm;

- Nakładka - 1 szt.

Drewniana układanka o wym. 16,5 x 16,5 x 1 cm, składająca się z 4 elementów.

- Przyjaciele z zoo - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Przyjaciele z gospodarstwa - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Puzzle 4 warstwy pory roku - 1 szt.

Puzzle pokazują krok po kroku zmieniające się pory roku. Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Puzzle 5 warstw dom - 1 szt.

Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Domek letniskowy - 1 szt.

Drewniany domek o wym. 55 x 33 x 71 cm, trzypoziomowy domek dla lalek zachwyci każdą dziewczynkę rozmiarem, licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (19 mebelków);

- Mały zestaw do piasku - 1 zestaw

Zestaw do zabaw z piaskiem zawiera: 5 szt. konewek, 5 wiaderek, 5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt. grabek, dł. el. do 26 cm;

15.Komplet pomocy dydaktycznych - 4 szt.

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD;

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD + płyta z piosenkami w języku angielskim;

- Gra - rybki - 1 szt.

Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń, wym. 31 x 23 x 4 cm;

- Gra - współpraca na krach - 1 szt.

Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą się dostać do swojego igloo, 4 figurki zwierząt, 1 kostka, trzy elementy kry;

- Uczymy się słówek - 25 szt.

Książka ze zdjęciami do kserowania i wycięcia, 400 kart;

- Skojarzenia - karty do angielskiego - 1 komplet

20 plastikowych kart przedstawiających przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Każda ilustracja posiada nazwę po angielsku;

- Mapa Polski dla najmłodszych - szt.

Mapa o wym. 84 x 87 cm;

- Gra memory - flagi - 2 szt.

Gra zawiera 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata;

- Gra Unia Europejska - 1 szt.

Gra składa się z: dwustronnej planszy do gry, 4 pionków, kostki, 100 kartonowych flag, 4 podkładki do układania flag, instrukcji;

- Plansze 4 sezonowe drzewa - 1 szt.

Plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające różne pory roku;

- Sortowanie odpadów - 1 szt.

Gra planszowa o wym. 39 x 39 cm mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. W zestawie: 4 ciężarówki, 20 pojemników do sortowania;

- Domino - mały ekolog - 5 szt.

Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. Tematem przewodnim jest ekosystem, cykle: wodny, energii i odpadów. Gra Domino - Mały Ekolog polega na dopasowaniu kart z pozytywnymi zachowaniami do kart z zachowaniami negatywnymi. Zawiera system samokontroli, 48 szt. Domina;

- wym. po złożeniu 20 x 10 cm

- Bawimy się liczbami - magnetyczne plansze - 6 szt.

Bardzo dobra pomoc edukacyjna do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Ćwiczy i rozwija u dzieci logiczne myślenie. Zestaw zawiera:

- 12 magnetycznych kart o wym. 25 x 5 cm

- 60 magnetycznych żetonów o wym. 4,8 x 4,8 cm;

- Liczydło stojące - 1 szt.

Koraliki w 2 kolorach, wym. 85 x 120 cm;

- Umiejętności - zestaw zdjęć - 1 komplet

Komplet zdjęć przydatnych do ćwiczeń językowych. Zestaw zawiera fotografie m. in. przedmiotów i zwierząt do układania w pary, klasyfikowania, sortowania, 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm;

- Magnetyczna linijka - 1 szt.

Linijka o dł. 3 m. Za pomocą elementów magnetycznych, które wchodzą w skład pomocy, można łatwo zilustrować działania matematyczne takie jak dodawanie czy odejmowanie.

16.Komplet artykułów plastycznych - 4 kompl.

W skład kompletu artykułów plastycznych wchodzą:

- Bristol mix kolorów - 15 szt.

Bristol A3, 100 arkuszy, 10 kolorów, 200 g/m2

- Bristol biały - 15 szt.

Bristol białyA4, 100 arkuszy, 200 g/m3

- Wkład z kolorowego papieru rysunkowego - 10 szt.

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4, 400 arkuszy, 80 g/m2

- Bibuła - 2 kpl.

Bibuła mix kolorów, 15 rolek , wym. 200 x 50 cm

- Nożyczki przedszkolne - 3 kpl.

Nożyczki z okrągłymi końcówkami, 10 szt., wym. 14 cm

- Taśma samoprzylepna - 10 szt.

Przezroczysta, wytrzymała taśma o wym. 18 mm x 30 m

- Klej - 15 szt.

Przezroczysty klej w wygodnej buteleczce zakończony łopatką do rozprowadzania kleju, poj. 200 ml

- Klej - 15 szt.

Klej 1 l wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny.

- Papier szary - 10 kpl.

Papier szary o formacie A3, 20 arkuszy

- Klasyczne markery - 15 kpl.

Markery posiadają zmywalny atrament, 8 kolorów

- Plastelina - 25 szt.

Plastelina 12 kolorów

- Kredki - 30 opakowań

Kredki w pudełku kartonowym, 12 kolorów

- Tempery - 5 szt.

Zestaw 6 farb o poj. 1000 ml

- Zestaw pędzli - 10 zestawów

Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem, w opakowaniu 24 szt.

- Tektura falista - 15 kpl.

Tektura falista o formacie A4, 10 arkuszy.

17.Gaśnica - 4 szt.

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego - 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość - 47,2 cm.

18. Oznaczenie ewakuacyjne - 2 szt.

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka, Wyjście ewakuacyjne - napis.

19.Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę - 2 szt.

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm

Wyposażenie apteczki:

Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.

Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.

Plaster 10 x 6 cm 1 szt.

Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.

Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.

Chusta trójkątna 1 szt.

Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.

Agrafka 1 szt.

Rękawice winylowe 2 szt.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

20. Szafka medyczna - 2 szt.

Wisząca metalowa szafka o wym. 50 x 40 x 25 cm; wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.

21. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 4 szt.

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm

SP Rychłocice

1.Pufa - 10 szt.

Miękka i wygodna, wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości.
Średnica 80 cm, wysokość 60 cm.

2. Poducha sensoryczna - 1 szt.

Miękkie, wygodne poduchy - zwierzątka. Są wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasują się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości.

3.Kanapa - 1 szt.

Kanapa o wym. 48 x 80 x 49 cm, po rozłożeniu wym. 144 x 80 x 32,5 cm. Wygodna i stabilna kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV.

4. Materac - 1 szt.

Kolorowy materac o wym. 150 x 150 x 15 cm, z naszytymi aplikacjami, służący zarówno do wypoczynku, jak i zabawy. Pokrycie bawełniane.

5. Poduchy - 10 szt.

Poduchy zwierzątka o wym. 70 x 80 cm.

6. Materac 3 częściowy - 1 szt.

Materac o wym. 197,5 x 114 x 5 cm, 3 częściowy z ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą tkaniną PCV która jest łatwa do utrzymania czystości.

7.Zestaw mebli do szatni - 3szt.

Stabilna i funkcjonalna szafka do szatni z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze czerwonym przeznaczona dla 6 dzieci. Półeczka na czapki z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką znajdują się metalowe pręty na buty. Wym. szafki 135 x 42 x 130 cm.

8.Metalowa szafa gospodarcza - 1 szt.

Szafka o wymiarach 60 x 49 x 180 cm. Szafka BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania.

9.Komplet zabawek - 1 komplet

W skład kompletu wchodzą:

- Klocki wesołe miasteczko składające się z 88 elementów - wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego - 1 szt.

- Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami składający się z 126 elementów. Wykonane z drzewa brzozowego - 1 szt.

- Drewniane klocki w różnych kształtach. 100 elementów - 1 szt.

- Geometryczne kształty - kolorowe figury z tworzywa sztucznego, 250 elementów - 4 szt.

- Wywrotka - wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością, wys. 65 cm, dł. 40 cm - 3 szt.

- Wywrotka z akcesoriami - Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki), dł. 40 cm - 4 szt.

- Wywrotka - kolorowa wywrotka z kolorowego tworzywa sztucznego, dł. 45 cm - 3 szt.

- Mata miasto - Mata przedstawiająca schemat miasta, wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia, wym. 140 x 70 x 0,5 cm - 1 szt..

- Śpiąca lalka - Laleczka, która śpi kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół., dł. 35 cm - 4 szt.

- Zestaw narzędzi - Narzędzia z tworzywa sztucznego dla maluchów pasjonujących się majsterkowaniem, wym. 34 x 24,5 cm - 5 szt.

- Zestaw perkusyjny zawierający 6 instrumentów muzycznych - 2 szt.:

- tamburyn, śr. 20 cm

- plastikowe marakasy, dł. 12,3 cm

- jajka muzyczne, 2 szt., wym. 5,5 x 3,5 cm

- dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm, 1 para

- kastaniety drewniane, śr. 5,5 cm, 1 para

- kastaniety z rączką, dł. 21,8 cm, 1 para

- Bujak - 1 szt.

Huśtawka pozwalająca na zabawę 1, 2 lub 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Wym. 105 x 43 x 36 cm

- Szczęśliwy traf żabki - 1 szt.

Gra planszowa, która w swojej podstawowej postaci kształci koordynację wzrokowo-ruchową oraz doskonali celność rzutów. Kolorowa tarcza-plansza do gier i zabaw plenerowych. W narożnikach metalowe oczka, do trwałego zamocowania szpilkami na trawie. Łatwo zmywalna faktura. W komplecie 4 metalowe szpilki. Załączona do gry instrukcja podaje różne zastosowanie planszy zarówno w kształceniu językowym, jak i matematycznym. Wym. 150 x 150 cm

- Matematyczny twister - 1 szt.

Duża plansza do zabaw dla grupy zarówno w plenerze, jak i w sali. W komplecie 4 metalowe szpilki do zamocowania na trawie. Wykonana z łatwo zmywalnej tkaniny. Wym. 150 x 150 cm;

- Skakanka - 25 szt.

Sznurkowe skakanki, dł. 2 m

- Piłka 30 cm

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 30 cm;

- Miękka mała lalka o dł. 28 cm;

- Lalka płacząca- 1 szt

Lalka, która płacze po wyciągnięciu smoczka, dł. 25 cm;

- Lalka mała z nocnikiem - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia. W komplecie nocnik, butelka i kubek, dł. 27 cm;

- Lalka siusiająca - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia, można ją sadzać na nocniku. W komplecie nocnik i butelka, dł. 30 cm;

- Lalka duża - 1 szt.

Duża, miękka lalka, dł. 55 cm;

- Lalka bobas - 1 szt.

Miękka lalka, która po naciśnięciu brzuszka wydaje odgłosy. Wypowiada słowa: mama, tata, płacze, dł. 41 cm;

- Kasia miss piękności - 1 szt.

Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm;

- Łóżeczko dla lalek - 1 szt.

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami, wym. 52,5 x 30 x 35 cm;

- Medyczny wózek - 3 szt.

Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego wraz z lekarskimi akcesoriami: mikroskopem, stetoskopem, basenem, lusterkiem czołowym, lusterkiem z rączką, młoteczkiem i otoskopem, wym. 42 x 14 x 45 cm;

- Duża kuchnia - 1 szt.

Kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego to wspaniałe miejsce dziewczęcych zabaw. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak podczas prawdziwego gotowania, a palniki mają podświetlenie. 2 baterie AA (R6) załączone w zestawie. Zawiera następujące akcesoria: patelnia, pokrywka, czajnik, łyżka, nóż, widelec, 3 talerze, 3 kubki, musztarda, keczup, mleko, sałata, wys. 72 cm;

- Mały samochód terenowy - 1 szt.

Terenowe opony umożliwiają pokonanie każdej drogi. Wym. 60 x 30 x 36 cm;

- Pojemnik "Pirat" mały - 3 szt.

Pojemnik o wym. 46 x 38,5 x 33,9 cm;

- Kasa sklepowa ze skanerem - 1 szt.

Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zawiera: 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy, sałatę, ketchup, sok owocowy, monety, banknoty, kartę płatniczą, wym. 35 x 17,5 x 15 cm;

- Piłka do skakania - śr 45 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 45 cm;

- Piłka do skakania - śr 55 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 55 cm;

- Ringo sensoryczne - 15 szt.

Ringo o śr. 17 cm dzięki dodatkowym kolcom oddziałuje na receptory, świetnie nadaje się do masażu. Wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie;

- Koło latające - 15 szt.

Koło wykonane z tworzywa sztucznego o śr. 28,5 cm;

- Tunel stonoga - 1 szt.

opakowanie kartonowe o śr. 50 cm i dł. 185 cm;

- Woreczki - kolory - 3 szt.

Kolorowe woreczki o wym. 10 cm;

- Miś Karolek - 5 szt.

Miś o wys. 30 cm;

- Duży zestaw obiadowy - 3 zestawy

Kolorowy zestaw obiadowy składający się z: 4 widelców, 4 noży, 4 łyżek, 4 kubków, 4 głębokich talerzyków, 4 płaskich talerzyków i rondelka;

- Straż pożarna - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. obracający się bęben, dł. 38 cm;

- Betoniarka - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, drabina o dł. 75 cm, dł. 38 cm;

- Koparka - 3 szt.

Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego o wym. 33 x 17 cm;

- Nakładka - 1 szt.

Drewniana układanka o wym. 16,5 x 16,5 x 1 cm, składająca się z 4 elementów.

- Przyjaciele z zoo - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Przyjaciele z gospodarstwa - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Puzzle 4 warstwy pory roku - 1 szt.

Puzzle pokazują krok po kroku zmieniające się pory roku. Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Puzzle 5 warstw dom - 1 szt.

Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Domek letniskowy - 1 szt.

Drewniany domek o wym. 55 x 33 x 71 cm, trzypoziomowy domek dla lalek zachwyci każdą dziewczynkę rozmiarem, licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (19 mebelków);

- Mały zestaw do piasku - 1 zestaw

Zestaw do zabaw z piaskiem zawiera: 5 szt. konewek, 5 wiaderek, 5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt. grabek, dł. el. do 26 cm.

10.Komplet pomocy dydaktycznych - 1 komplet

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD;

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD + płyta z piosenkami w języku angielskim;

- Gra - rybki - 1 szt.

Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń, wym. 31 x 23 x 4 cm;

- Gra - współpraca na krach - 1 szt.

Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą się dostać do swojego igloo, 4 figurki zwierząt, 1 kostka, trzy elementy kry;

- Uczymy się słówek - 25 szt.

Książka ze zdjęciami do kserowania i wycięcia, 400 kart;

- Skojarzenia - karty do angielskiego - 1 komplet

20 plastikowych kart przedstawiających przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Każda ilustracja posiada nazwę po angielsku;

- Mapa Polski dla najmłodszych - szt.

Mapa o wym. 84 x 87 cm;

- Gra memory - flagi - 2 szt.

Gra zawiera 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata;

- Gra Unia Europejska - 1 szt.

Gra składa się z: dwustronnej planszy do gry, 4 pionków, kostki, 100 kartonowych flag, 4 podkładki do układania flag, instrukcji;

- Plansze 4 sezonowe drzewa - 1 szt.

Plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające różne pory roku;

- Sortowanie odpadów - 1 szt.

Gra planszowa o wym. 39 x 39 cm mająca na celu przybliżenie dzieciom
problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. W zestawie: 4 ciężarówki, 20 pojemników do sortowania;

- Domino - mały ekolog - 5 szt.

Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. Tematem przewodnim jest ekosystem, cykle: wodny, energii i odpadów. Gra Domino - Mały Ekolog polega na dopasowaniu kart z pozytywnymi zachowaniami do kart z zachowaniami negatywnymi. Zawiera system samokontroli, 48 szt. Domina;

- wym. po złożeniu 20 x 10 cm

- Bawimy się liczbami - magnetyczne plansze - 6 szt.

Bardzo dobra pomoc edukacyjna do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Ćwiczy i rozwija u dzieci logiczne myślenie. Zestaw zawiera:

- 12 magnetycznych kart o wym. 25 x 5 cm

- 60 magnetycznych żetonów o wym. 4,8 x 4,8 cm;

- Liczydło stojące - 1 szt.

Koraliki w 2 kolorach, wym. 85 x 120 cm;

- Umiejętności - zestaw zdjęć - 1 komplet

Komplet zdjęć przydatnych do ćwiczeń językowych. Zestaw zawiera fotografie m. in. przedmiotów i zwierząt do układania w pary, klasyfikowania, sortowania, 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm;

- Magnetyczna linijka - 1 szt.

Linijka o dł. 3 m. Za pomocą elementów magnetycznych, które wchodzą w skład pomocy, można łatwo zilustrować działania matematyczne takie jak dodawanie czy odejmowanie.

11. Komplet artykułów plastycznych - 1 komplet

W skład kompletu artykułów plastycznych wchodzą:

- Bristol mix kolorów - 15 szt.

Bristol A3, 100 arkuszy, 10 kolorów, 200 g/m2

- Bristol biały - 15 szt.

Bristol białyA4, 100 arkuszy, 200 g/m3

- Wkład z kolorowego papieru rysunkowego - 10 szt.

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4, 400 arkuszy, 80 g/m2

- Bibuła - 2 kpl.

Bibuła mix kolorów, 15 rolek , wym. 200 x 50 cm

- Nożyczki przedszkolne - 3 kpl.

Nożyczki z okrągłymi końcówkami, 10 szt., wym. 14 cm

- Taśma samoprzylepna - 10 szt.

Przezroczysta, wytrzymała taśma o wym. 18 mm x 30 m

- Klej - 15 szt.

Przezroczysty klej w wygodnej buteleczce zakończony łopatką do rozprowadzania kleju, poj. 200 ml

- Klej - 15 szt.

Klej 1 l wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny.

- Papier szary - 10 kpl.

Papier szary o formacie A3, 20 arkuszy

- Klasyczne markery - 15 kpl.

Markery posiadają zmywalny atrament, 8 kolorów

- Plastelina - 25 szt.

Plastelina 12 kolorów

- Kredki - 30 opakowań

Kredki w pudełku kartonowym, 12 kolorów

- Tempery - 5 szt.

Zestaw 6 farb o poj. 1000 ml

- Zestaw pędzli - 10 zestawów

Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem, w opakowaniu 24 szt.

- Tektura falista - 15 kpl.

Tektura falista o formacie A4, 10 arkuszy.

12.Gaśnica - 1 szt.

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego - 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość - 47,2 cm.

13.Oznaczenie ewakuacyjne - 1 komplet

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka, Wyjście ewakuacyjne - napis.

14.Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę - 1 szt.

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm

Wyposażenie apteczki:

Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.

Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.

Plaster 10 x 6 cm 1 szt.

Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.

Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.

Chusta trójkątna 1 szt.

Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.

Agrafka 1 szt.

Rękawice winylowe 2 szt.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

15.Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm.

16.Zestaw: froterka, mop, szczotka, kosz - 1 zestaw

Mop + wiaderko. Wymiary elementów zestawu max: nakładka mopa razem z wkładem: 35 cm x 14 cm; drążek teleskopowy mopa: 80 - 140 cm wiadro z włożoną wyciskarką: 36 cm x 26, wysokość 40 cm. Szczotka (w zestawie drążek oraz główka miotły), kosz - poj. 50 l; wym.38, x 33,5 x 63,5

SP Szynkielów

1.Rolety z montażem - 5 szt.

Rolety montowane na ścianie o wymiarach:

- 130 cm x 130 cm - 2 szt.

- 170 cm x 170 cm - 1 szt.

- 130 cm x 220 cm - 2 szt.

2.Pufa - 10 szt.

Miękkie i wygodne pufy wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości. Wym. pufy: śr. 80 cm, wys. 60 cm.

3.Kanapa - 2 szt.

Kanapa o wym. 48 x 80 x 49 cm, po rozłożeniu wym. 144 x 80 x 32,5 cm. Wygodna i stabilna kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV.

4.Poduszki - 10 szt.

Poduchy zwierzątka o wym. 70 x 80 cm.

5.Szafka do szatni - 6 szt.

Stabilna i funkcjonalna szafka do szatni z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze czerwonym przeznaczona dla 6 dzieci. Półeczka na czapki z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką znajdują się metalowe pręty na buty. Wym. szafki 135 x 42 x 130 cm.

6.Zabawki i pomoce dydaktyczne - 1 komplet

W skład kompletu wchodzą:

- Klocki wesołe miasteczko składające się z 88 elementów - wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego - 1 szt.

- Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami składający się z 126 elementów. Wykonane z drzewa brzozowego - 1 szt.

- Drewniane klocki w różnych kształtach. 100 elementów - 1 szt.

- Geometryczne kształty - kolorowe figury z tworzywa sztucznego, 250 elementów - 4 szt.

- Wywrotka - wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością, wys. 65 cm, dł. 40 cm - 3 szt.

- Wywrotka z akcesoriami - Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki), dł. 40 cm - 4 szt.

- Wywrotka - kolorowa wywrotka z kolorowego tworzywa sztucznego, dł. 45 cm - 3 szt.

- Mata miasto - Mata przedstawiająca schemat miasta, wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia, wym. 140 x 70 x 0,5 cm - 1 szt..

- Śpiąca lalka - Laleczka, która śpi kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół., dł. 35 cm - 4 szt.

- Zestaw narzędzi - Narzędzia z tworzywa sztucznego dla maluchów pasjonujących się majsterkowaniem, wym. 34 x 24,5 cm - 5 szt.

- Zestaw perkusyjny zawierający 6 instrumentów muzycznych - 2 szt.:

- tamburyn, śr. 20 cm

- plastikowe marakasy, dł. 12,3 cm

- jajka muzyczne, 2 szt., wym. 5,5 x 3,5 cm

- dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm, 1 para

- kastaniety drewniane, śr. 5,5 cm, 1 para

- kastaniety z rączką, dł. 21,8 cm, 1 para

- Bujak - 1 szt.

Huśtawka pozwalająca na zabawę 1, 2 lub 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Wym. 105 x 43 x 36 cm

- Szczęśliwy traf żabki - 1 szt.

Gra planszowa, która w swojej podstawowej postaci kształci koordynację wzrokowo-ruchową oraz doskonali celność rzutów. Kolorowa tarcza-plansza do gier i zabaw plenerowych. W narożnikach metalowe oczka, do trwałego zamocowania szpilkami na trawie. Łatwo zmywalna faktura. W komplecie 4 metalowe szpilki. Załączona do gry instrukcja podaje różne zastosowanie planszy zarówno w kształceniu językowym, jak i matematycznym. Wym. 150 x 150 cm

- Matematyczny twister - 1 szt.

Duża plansza do zabaw dla grupy zarówno w plenerze, jak i w sali. W komplecie 4 metalowe szpilki do zamocowania na trawie. Wykonana z łatwo zmywalnej tkaniny. Wym. 150 x 150 cm;

- Skakanka - 25 szt.

Sznurkowe skakanki, dł. 2 m

- Piłka 30 cm

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 30 cm;

- Miękka mała lalka o dł. 28 cm;

- Lalka płacząca- 1 szt

Lalka, która płacze po wyciągnięciu smoczka, dł. 25 cm;

- Lalka mała z nocnikiem - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia. W komplecie nocnik, butelka i kubek, dł. 27 cm;

- Lalka siusiająca - 1 szt.

Lalka, która pije i siusia, można ją sadzać na nocniku. W komplecie nocnik i butelka, dł. 30 cm;

- Lalka duża - 1 szt.

Duża, miękka lalka, dł. 55 cm;

- Lalka bobas - 1 szt.

Miękka lalka, która po naciśnięciu brzuszka wydaje odgłosy. Wypowiada słowa: mama, tata, płacze, dł. 41 cm;

- Kasia miss piękności - 1 szt.

Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm;

- Łóżeczko dla lalek - 1 szt.

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami, wym. 52,5 x 30 x 35 cm;

- Medyczny wózek - 3 szt.

Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego wraz z lekarskimi akcesoriami: mikroskopem, stetoskopem, basenem, lusterkiem czołowym, lusterkiem z rączką, młoteczkiem i otoskopem, wym. 42 x 14 x 45 cm;

- Duża kuchnia - 1 szt.

Kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego to wspaniałe miejsce dziewczęcych zabaw. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak podczas prawdziwego gotowania, a palniki mają podświetlenie. 2 baterie AA (R6) załączone w zestawie. Zawiera następujące akcesoria: patelnia, pokrywka, czajnik, łyżka, nóż, widelec, 3 talerze, 3 kubki, musztarda, keczup, mleko, sałata, wys. 72 cm;

- Mały samochód terenowy - 1 szt.

Terenowe opony umożliwiają pokonanie każdej drogi. Wym. 60 x 30 x 36 cm;

- Pojemnik "Pirat" mały - 3 szt.

Pojemnik o wym. 46 x 38,5 x 33,9 cm;

- Kasa sklepowa ze skanerem - 1 szt.

Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zawiera: 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy, sałatę, ketchup, sok owocowy, monety, banknoty, kartę płatniczą, wym. 35 x 17,5 x 15 cm;

- Piłka do skakania - śr 45 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 45 cm;

- Piłka do skakania - śr 55 cm - 3 szt.

Piłka z tworzywa sztucznego o śr. 55 cm;

- Ringo sensoryczne - 15 szt.

Ringo o śr. 17 cm dzięki dodatkowym kolcom oddziałuje na receptory, świetnie nadaje się do masażu. Wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie;

- Koło latające - 15 szt.

Koło wykonane z tworzywa sztucznego o śr. 28,5 cm;

- Tunel stonoga - 1 szt.

opakowanie kartonowe o śr. 50 cm i dł. 185 cm;

- Woreczki - kolory - 3 szt.

Kolorowe woreczki o wym. 10 cm;

- Miś Karolek - 5 szt.

Miś o wys. 30 cm;

- Duży zestaw obiadowy - 3 zestawy

Kolorowy zestaw obiadowy składający się z: 4 widelców, 4 noży, 4 łyżek, 4 kubków, 4 głębokich talerzyków, 4 płaskich talerzyków i rondelka;

- Straż pożarna - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. obracający się bęben, dł. 38 cm;

- Betoniarka - 3 szt.

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, drabina o dł. 75 cm, dł. 38 cm;

- Koparka - 3 szt.

Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego o wym. 33 x 17 cm;

- Nakładka - 1 szt.

Drewniana układanka o wym. 16,5 x 16,5 x 1 cm, składającą się z 4 elementów.

- Przyjaciele z zoo - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Przyjaciele z gospodarstwa - puzzle - 1 szt.

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów, wym. podstawy 30 x 22,5 cm;

- Puzzle 4 warstwy pory roku - 1 szt.

Puzzle pokazują krok po kroku zmieniające się pory roku. Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Puzzle 5 warstw dom - 1 szt.

Wykonane ze sklejki lakierowanej, wym. 21 x 21 x 3,5 cm;

- Domek letniskowy - 1 szt.

Drewniany domek o wym. 55 x 33 x 71 cm, trzypoziomowy domek dla lalek zachwyci każdą dziewczynkę rozmiarem, licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (19 mebelków);

- Mały zestaw do piasku - 1 zestaw

Zestaw do zabaw z piaskiem zawiera: 5 szt. konewek, 5 wiaderek, 5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt. grabek, dł. el. do 26 cm;

7. Komplet pomocy dydaktycznych - 1 komplet

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD;

- Zestaw bajek- grajek - 1 zestaw

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Zestaw 10 bajek na płytach CD + płyta z piosenkami w języku angielskim;

- Gra - rybki - 1 szt.

Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń, wym. 31 x 23 x 4 cm;

- Gra - współpraca na krach - 1 szt.

Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą się dostać do swojego igloo, 4 figurki zwierząt, 1 kostka, trzy elementy kry;

- Uczymy się słówek - 25 szt.

Książka ze zdjęciami do kserowania i wycięcia, 400 kart;

- Skojarzenia - karty do angielskiego - 1 komplet

20 plastikowych kart przedstawiających przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Każda ilustracja posiada nazwę po angielsku;

- Mapa Polski dla najmłodszych - szt.

Mapa o wym. 84 x 87 cm;

- Gra memory - flagi - 2 szt.

Gra zawiera 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata;

- Gra Unia Europejska - 1 szt.

Gra składa się z: dwustronnej planszy do gry, 4 pionków, kostki, 100 kartonowych flag, 4 podkładki do układania flag, instrukcji;

- Plansze 4 sezonowe drzewa - 1 szt.

Plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające różne pory roku;

- Sortowanie odpadów - 1 szt.

Gra planszowa o wym. 39 x 39 cm mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. W zestawie: 4 ciężarówki, 20 pojemników do sortowania;

- Domino - mały ekolog - 5 szt.

Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. Tematem przewodnim jest ekosystem, cykle: wodny, energii i odpadów. Gra Domino - Mały Ekolog polega na dopasowaniu kart z pozytywnymi zachowaniami do kart z zachowaniami negatywnymi. Zawiera system samokontroli, 48 szt. Domina;

- wym. po złożeniu 20 x 10 cm

- Bawimy się liczbami - magnetyczne plansze - 6 szt.

Bardzo dobra pomoc edukacyjna do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Ćwiczy i rozwija u dzieci logiczne myślenie. Zestaw zawiera:

- 12 magnetycznych kart o wym. 25 x 5 cm

- 60 magnetycznych żetonów o wym. 4,8 x 4,8 cm;

- Liczydło stojące - 1 szt.

Koraliki w 2 kolorach, wym. 85 x 120 cm;

- Umiejętności - zestaw zdjęć - 1 komplet

Komplet zdjęć przydatnych do ćwiczeń językowych. Zestaw zawiera fotografie m. in. przedmiotów i zwierząt do układania w pary, klasyfikowania, sortowania, 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm;

- Magnetyczna linijka - 1 szt.

Linijka o dł. 3 m. Za pomocą elementów magnetycznych, które wchodzą w skład pomocy, można łatwo zilustrować działania matematyczne takie jak dodawanie czy odejmowanie.

8. Komplet artykułów plastycznych - 1 komplet

W skład kompletu artykułów plastycznych wchodzą:

- Bristol mix kolorów - 15 szt.

Bristol A3, 100 arkuszy, 10 kolorów, 200 g/m2

- Bristol biały - 15 szt.

Bristol białyA4, 100 arkuszy, 200 g/m3

- Wkład z kolorowego papieru rysunkowego - 10 szt.

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4, 400 arkuszy, 80 g/m2

- Bibuła - 2 kpl.

Bibuła mix kolorów, 15 rolek , wym. 200 x 50 cm

- Nożyczki przedszkolne - 3 kpl.

Nożyczki z okrągłymi końcówkami, 10 szt., wym. 14 cm

- Taśma samoprzylepna - 10 szt.

Przezroczysta, wytrzymała taśma o wym. 18 mm x 30 m

- Klej - 15 szt.

Przezroczysty klej w wygodnej buteleczce zakończony łopatką do rozprowadzania kleju, poj. 200 ml

- Klej - 15 szt.

Klej 1 l wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny.

- Papier szary - 10 kpl.

Papier szary o formacie A3, 20 arkuszy

- Klasyczne markery - 15 kpl.

Markery posiadają zmywalny atrament, 8 kolorów

- Plastelina - 25 szt.

Plastelina 12 kolorów

- Kredki - 30 opakowań

Kredki w pudełku kartonowym, 12 kolorów

- Tempery - 5 szt.

Zestaw 6 farb o poj. 1000 ml

- Zestaw pędzli - 10 zestawów

Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem, w opakowaniu 24 szt.

- Tektura falista - 15 kpl.

Tektura falista o formacie A4, 10 arkuszy.

9. Gaśnica - 2 szt.

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego - 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość - 47,2 cm.

10.Oznaczenia ewakuacyjne - 1 komplet

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka, Wyjście ewakuacyjne - napis.

11.Apteczka z wyposażeniem - 1 szt.

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm

Wyposażenie apteczki:

Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.

Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.

Plaster 10 x 6 cm 1 szt.

Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.

Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.

Chusta trójkątna 1 szt.

Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.

Agrafka 1 szt.

Rękawice winylowe 2 szt.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

12. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm

13. Zabezpieczenia grzejników - 1 komplet

Komplet zawiera 3 szt. obudowy grzejników o wymiarach:

- szerokość 130 cm, wysokość 80 cm.

Występujące nazwy, znaki towarowe, typy lub pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych.

2) termin wykonania zamówienia: 29.08.2014 roku

3) sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem oferty.

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

W niniejszym zapytaniu ofertowym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszą ofertą, należy przekazywać:

- pisemnie; Gmina Konopnica, ul. Rynek 15; 98-313 Konopnica

- e-mail: urząd@konopnica.pl

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego; Anna Glapa, tel. 43 842 44 19 w godz. Pracy Urzędu Gminy Konopnica, tj. 730 - 1530.

5) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Konopnicy, sekretariat (pokój nr 18), w terminie do dnia 18.08.2014 roku, godz. 0900.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (data i godzina wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pokój nr 26 dnia 18.08.2014 roku, godz. 0915.

6) Kryterium wyboru oferty:

Cena - 100 %

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.konopnica.finn.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

WÓJT GMINY

/-/ MARIOLA HERNAS

08.08.2014

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  10‑06‑2014 13:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  10‑06‑2014 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2014 13:34:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie