Konkursy na realizację zadań publicznych


Ogłoszenie o wyniku konkursu

09‑03‑2015 13:42:27

Wójt Gminy Konopnica informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r., rodzaj zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej Juniorów i Seniorów w rozgrywkach" wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy w Konopnicy.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 10.12.2015r.
Roczna kwota dotacji wynosi 75.000,- zł.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk
Konopnica, 9.03.2015r.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert

12‑02‑2015 15:02:45
Otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr XLI/220/14 Rady Gminy Konopnica z dnia 29.10.2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 r. Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji.

I. Rodzaj zadania

1. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach".

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2015 wynosi: 75 000 zł.


III. Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1.organizacje pozarządowe;
2. podmioty uprawnione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. termin składania ofert do dnia 9.03.2015 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na druku wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25);
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne przyznaniem dotacji;
5. Na dane zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
- pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Konopnicy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
9. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na oferencie.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy Konopnica ponosi oferent.
2. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25).
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej;
3. z dotacji mogą być pokrywane wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania;
4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Konopnica;
5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością.

V. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania stosowane przy wyborze oferty:
1. merytoryczna wartość oferty, 0-5 punktów;
2. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 0-5 punktów;
3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 0-5 punktów;
4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w realizacji zadania, 0-5 punktów;
5. dotychczasowa współpraca z samorządem, 0-5 punktów.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica.
3. Wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu ofert.
4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójt Gminy Konopnica.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Konopnica.

VI. Szczegółowe informacje w sprawie konkursu ofert można uzyskać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Konopnica w godzinach od 8:00-15:30, tel. 043/842 44 19 wew. 123.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2014:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach.
Koszt zadania - 70.000 zł, w tym całość stanowi dotacja dla MLKS w Konopnicy.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk
Konopnica,12.02.2015r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Thu Feb 12 14:51:03 CET 2015
Wzór umowy
12‑02‑2015 14:51:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Thu Feb 12 14:50:49 CET 2015
Wzór sprawozdania
12‑02‑2015 14:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Thu Feb 12 14:50:29 CET 2015
Wzór oferty
12‑02‑2015 14:50:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  12‑02‑2015 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  12‑02‑2015 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2015 14:49:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie