Urząd Gminy

Dane teleadresowe Urzędu. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych Referatów i Stanowisk. Podstawa prawna działania. Składy osobowe - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Plik xls
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń lub rozłożono na raty podatek rolny, leśny lub od nieruchomości za 2014 rok w kwocie przewyższającej 500,00 zł
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej stacji paliw na działce nr 510/10 w obrębie geodezyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński, województwo łódzkie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
432KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego zakładu suszenia i obróbki drewna firmy GOBAR

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
337KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Konopnica, 19.12.2014 r.OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych Projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopnica na lata 2015-2018, z perspektywą do roku 2022"

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopnica na lata 2015-2018, z perspektywą do roku 2022".

Z treścią projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopnica na lata 2015 2018, z perspektywą do roku 2022" w dniach od 22.12.2014 r. do 12.01.2015 r. można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 22 w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.konopnica.finn.pl/).

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 12.01.2015 roku

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Konopnica, Rynek 15, 98 313 Konopnica,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug_konopnica@post.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Konopnica.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Urząd Gminy Konopnica
Rynek 15
98-313 Konopnica
tel. (43) 842-44-19
(43) 842-44-98
(43) 842-44-90
(43) 842-44-91
e-mail: ug_konopnica@post.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
dot. zmiany w części dotyczącej kanalizacji deszczowej dla zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Rychłocice, na odcinku od km 33+850 z rozbiórką i budową mostu przez Wartę wraz z infrastrukturą, zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego nr 122/13 z dnia 19.04.2013 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: instalacji dwóch masztów kratownicowych o wysokości 21m i 12m przeznaczonych do zamontowania anten nadawczo-odbiorczych radiokomunikacji amatorskiej na działce nr 249/3 położonej w obrębie geodezyjnym Strobin jednostka ewidencyjna Konopnica, powiat wieluński, województwo łódzkie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Obwieszczenie wojewody dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewódy Łodzkiego Nr 299/11 z dnia 28.10.2011 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Edukacja ekologiczna podczas wycieczek do Stolicy

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Gmina Konopnica informuje, że realizuje zadanie "Edukacja ekologiczna podczas wycieczek do Stolicy". Na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi.
Koszt całkowity zadania 9.600,- zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW - 4.320,- zł.
W ramach zadania będą zorganizowane dwie wycieczki do Warszawy mające na celu przybliżenie mieszkańcom Gminy Konopnica formy ochrony przyrody jakim jest projekt NATURA 2000.
Mieszkańcy Gminy będą mieli możliwość zaobserwowania różnic jakimi charakteryzuje się ochrona przyrody w formie Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego oraz Natury 2000.

www.zainwestujwekologie.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 119 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  24‑08‑2007 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2013 08:42:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive