Urząd Stanu Cywilnego

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.

URZĄD STANU CYWILNEGO W KONOPNICY

Kierownik USC Wójt Grzegorz Turalczyk
Z-ca Kierownika USC Monika Madeja
telefon (43) 842-44-98 wewn. 103
fax (43) 842-43-15
sekretariat Urzędu Gminy (43) 842-44-19
e-mail: usc@konopnica.pl

Sprawy załatwiane w USC:

 1. Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń.
 2. Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństwa.
 3. Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu.
 4. Wydawanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego.
 5. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 7. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 9. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego.
 10. Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
 11. Wpisanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą.
 12. Odtworzenie lub ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 13. Zmiana imienia i nazwiska.


Wykaz spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konopnicy

Zawarcie związku małżeńskiego
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Podstawa prawna:Art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gminą Konopnica,
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Konopnica,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 3. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza gminą Konopnica,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka,
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego w Polsce zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe, karta stałego pobytu w przypadku pobytu czasowego), ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych,
 5. w przypadku nieznajomości jęz. polskiego - udział tłumacza przysięgłego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny równocześnie na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, pokój nr 3 (parter).


Małżeństwo konkordatowe

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi, należy uzyskać zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, po złożeniu dokumentów wymaganych przy zawarciu ślubu cywilnego. Tutejszy Urząd wydaje zaświadczenie, gdy jedna z osób wstępujących w związek małżeński zamieszkuje na terenie gminy Konopnica.
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
Po 7 dniach od zawarcia małżeństwa małżonkowie zgłaszają się do USC po odbiór 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa.


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264).
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Konopnica,
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Konopnica,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję prawomocnego wyroku sądu,
 3. w przypadku wdowców:
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Konopnica,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.


Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2004., Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

do wglądu: prawomocna sentencja wyroku sądu stwierdzającego rozwód, dokument stwierdzający tożsamość.


Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2742 i 2743 z późn.zm.)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, do wglądu: aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, dowody osobiste małżonków.


Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wnioskodawcą w sprawie:

sprostowania w akcie urodzenia osoby małoletniej są obydwoje rodzice, osoby pełnoletniej osoba, której akt dotyczy, sprostowania w akcie małżeństwa są obydwoje małżonkowie,
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, odpowiednie załączniki, dokument stanowiący podstawę sprostowania określony przez pracownika USC, dokument tożsamości (do wglądu).


Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu).
Dodatkowe informacje:
Wnioskodawcą w sprawie:
transkrypcji aktu urodzenia małoletniego dziecka są obydwoje rodzice,
transkrypcji aktu małżeństwa są obydwoje małżonkowie.


Uzupełnienie treści aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Podstawa prawna:
Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o uzupełnienie aktu - urodzenia, małżeństwa lub zgonu, dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC,
do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.


Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)
W zasobach archiwalnych USC przechowywane są księgi przez okres 100 lat.
O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


Zmiana imienia i nazwiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. zmiana nazwiska:
  • wniosek o zmianę nazwiska (pobierz w formacie PDF),
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci, inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska,
 2. zmiana imienia:
  • wniosek o zmianę imienia (pobierz w formacie PDF),
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,
 3. zmiana nazwiska w przypadku dziecka:
  • oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli wniosek dotyczy małoletnich dzieci),
  • oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska złożone w obecności kierownika USC.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest z mocy prawa trzy miesiące.


Zgłoszenie zgonu osoby

Podstawa prawna:
Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Karta zgonu wystawiona przez lekarza, Dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka /dla osoby pozostającej w związku małżeńskim/Paszport w przypadku zgonu cudzoziemca.
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 1. małżonek lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Opłaty skarbowe

Opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.

Uwaga!!!

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za załatwianie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, należy kierować na konto:

21 9263 0000 0900 1386 2009 0002

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki:
 1. Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego - 11 zł
 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł
 4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego - 39 zł
 5. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 zł
 6. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł
 7. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł
 8. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
 9. Pozostałe zaświadczenia - 26 zł
 10. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
 11. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł
 12. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 39 zł
 13. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38 zł
 14. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) -17 zł
 15. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - 17 zł
Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach:

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych oraz w sprawach na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu.
Zwolnione z opłaty skarbowej:sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, odpisy skrócone aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.

Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Zgłoszenie - wniosek o nadanie odznaki "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wpis do księgi stanu cywilnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Sprostowania błędu w akcie urodzenia/małżeństwa/zgonu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Uzupełnienie o brakujące dane aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  19‑01‑2004 15:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2015 13:15:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive