Dowody osobiste


Wydanie dowodu osobistego i unieważnienie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wójt Grzegorz Turalczyk
z up. Wójta Z-ca Kierownika USC Monika Madeja

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
parter, pok. 3 (USC)
telefon (43) 842-44-98 wewn. 103
fax (43) 842-43-15
sekretariat Urzędu Gminy (43) 842-44-19
e-mail: usc@konopnica.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Sprawy załatwiane w biurze Dowodów Osobistych:

 1. Wydanie dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego z powodu kradzieży /zgubienia/ zniszczenia.

Wydanie dowodu osobistego
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony czytelnie "Wniosek o wydanie dowodu osobistego".
 2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które ubiegają się o dowód osobisty po raz pierwszy i nie wstąpiły w związek małżeński (nie składa się odpisu, gdy został sporządzony w USC Konopnica).
 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (nie składa się odpisu, gdy został sporządzony w USC Konopnica).
 5. Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany.
 6. Na żądanie organu: poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Poświadczenie obywatelstwa polskiego wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania obecnego - bądź w przypadku jego braku - według ostatniego miejsca zamieszkania.
Opłaty:

Od dnia 01.01.2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie;
 2. osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice, lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom o których mowa powyżej, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 2. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 4. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem jego ważności.
Dowody osobiste podlegają unieważnieniu:
 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;
 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli polskich przebywających poza granicami kraju), licząc od daty zaistnienia zmiany;
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Dodatkowe informacje:
 1. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie przed ukończeniem 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat życia jest ważny bezterminowo.
 2. W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.
 3. Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego a w razie jego braku, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku, gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa - Śródmieście. Wniosek można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
 4. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.).
Uwaga!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować dwustronnie w formacie A4, w niezmienionej formie.


Zgłoszenie utraty dowodu osobistego z powodu kradzieży /zgubienia/ zniszczenia
Wymagane dokumenty:
 1. Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego w którym należy podać: imiona i nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, wystawcę dowodu osobistego.
 2. Inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
Zawiadomienie o utracie, zniszczeniu dowodu osobistego składa się osobiście, w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzic albo opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Dodatkowe informacje:

 1. Każda utrata dowodu osobistego wymaga niezwłocznego:
  1. zawiadomienia o tym najbliższego organu gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówki konsularnej. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.
  2. wystąpienia o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
 2. Osoba, która znalazła dowód innej osoby jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub może przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.
 3. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
 4. Osoba, która utraciła dowód osobisty winna niezwłocznie zastrzec go w swoim Banku.
  Bank informację o zastrzeżonym dokumencie wprowadza do swego systemu www.dokumentyzastrzezone.pl chroniącego przed wyłudzeniami z jego użyciem przez osoby trzecie. Bank informację o zastrzeżonym dokumencie wprowadza do swego systemu www.dokumentyzastrzezone.pl chroniącego przed wyłudzeniami z jego użyciem przez osoby trzecie.
Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1644).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  11‑10‑2013 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2013 12:53:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive